Even te zuiden van het gebied Vlietland ligt vogelplas De Starrevaart. In 1996 is dit natuurontwikkelingproject gereed gekomen. De vogelplas is goed te overzien vanaf de Kniplaan, die bereikbaar is vanaf de Vliet of vanuit Stompwijk. Aan het evenwijdig aan de A4 lopende Duinwaterpad bevindt zich een vogelkijkhut "Vogelknip".

Vanaf oktober overwinteren op de vogelplas zeer veel smienten, kuifeenden, wilde eenden en meerkoeten. Minder in getal maar ruimschoots aanwezig zijn tafeleend, krakeend, en wintertaling. Vaak zijn ook pijlstaarten, bergeenden en dodaarsjes te zien. Ook wordt het gebied als slaapplaats gebruikt door kleine en wilde zwanen. Als het goed wintert komen daar brilduikers, grote zaagbekken en nonnetjes bij. In het vroege voorjaar kunnen de aantallen slobeenden spectaculair toenemen. De geoorde fuut is hier broedvogel net als de rosse stekelstaart.

Veel meer over de vogelplas staat op de website van de vogelplas de Starrevaart...

Volgende pagina over Starrevaart

Volgende pagina over Watervogels


www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .