2017

Een “gemiddeld” jaar, zelf had ik 68 soorten; via het parkpersoneel 2 betrouwbare en 1 soort van Waarneming.nl kwamen er nog 3 bij. In totaal 71 soorten.

  • 3 Overvliegend zonder binding
  • Doortrekkers /gasten (ter plaatse) waren er 34
  • Trritoriale soorten ook 34
  • Van de 70 controleerbare nestkasten maakten 2 broedvogelsoorten gebruik

In 2017 werden geen nieuwe waargenomen soorten of nieuwe territoriale soorten bijgeschreven.

Vanaf 1980 t/m 2017 werden in totaal in/boven het gebied (nog steeds) 163 soorten vastgesteld.

Welke waarnemingen zijn gedaan?

01.Aalscholver

25.Kleine Mantelmeeuw

49.Tuinfluiter

02.Blauwe Reiger

26.Zilvermeeuw

50.Zwartkop

03.Grote Zilverreiger

27.Stormmeeuw

51.Tjiftjaf

04.Knobbelzwaan

28.Kokmeeuw

52.IberischeTjiftjaf

05.Grauwe Gans
(vestiging mislukt)

29.Houtduif

53.Bladkoning

06.Soepgans

30.Stadsduif

54.Goudhaan

07.Kolgans

31.Turkse Tortel

55.Vuurgoudhaan

08.Nijlgans (exoot)

32.Halsbandparkiet

56.Staartmees

09.Smient

33.Gierzwaluw

57.Pimpelmees

10.Krakeend

34.IJsvogel

58.Koolmees

11.Slobeend

35.Groene Specht

59.Boomkruiper

12.Wilde Eend

36.Grote Bonte Specht

60.Spreeuw

13.Soepeend

37. Boerenzwaluw

61.Huismus

14. Wintertaling

38.Grote Gele Kwikstaart

62.Gaai

15.Kuifeend

39. Winterkoning

63.Ekster

16.Buizerd (vestiging mislukt)

40. Heggenmus

64.Kauw

17.Sperwer (broedgeval mislukt)

41. Roodborst

65.Zwarte Kraai

18. Huishoen (kip) (exoot)

42. Merel

66.Vink

19.Waterral

43. Zanglijster

67.Keep

20.Waterhoen

44. Kramsvogel

68.Groenling

21.Meerkoet

45.Koperwiek

69.Putter

22.Regenwulp

46. Beflijster

70.Sijs

23.Bokje

47.Kleine Karkiet

71.Grote Barmsijs

24.Grote Mantelmeeuw

48.Bosrietzanger

             


Voor vragen over de Houtkamp kunt u zich tot richten.
www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .