Ruimtelijke Ordening en meer

 

 

Hazerswoude vanuit het Bentwoud
Hazerswoude Dorp vanuit het Bentwoud
 

Beroep tegen besluit op bezwaar goedkeuringsbesluit faunabeheerplan smient Zuid-Holland 2017-2023

19 juni 2018

Natuur en mileu federatie zuid-holland

Ook onze VWG ondertekende het beroep.

Toename van het aantal smienten in periode van 1975 tot 2000 van 20.000 naar 60.000. Gevolgd door een afname: in 2015 50.000.
 

Zuid-Holland mag geen smienten schieten

21 december 2017

Mileufederatie

De Rechtbank Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat smienten voorlopig niet mogen worden afgeschoten in Zuid-Holland. Vogelbescherming Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) maakten bezwaar bij de provincie Zuid-Holland tegen het plan om 6500 smienten af te laten schieten. Smienten zijn eenden uit noordelijke streken die in ons land overwinteren. De aantallen van deze eend nemen al gedurende enkele decennia af.

Met dank aan de Mileufederatie!

 
 

Bezwaar tegen afschieten smienten

29 november 2017

Mileufederatie

De VWG neemt deel aan het bezwaar goedkeuringsbesluit faunabeheerplan smient Zuid-Holland van natuur en milieu Zuid-Holland.

Lees hier het volledige bezwaar

Getaxeerde schade door smienten is historisch laag
Afnemende schade door smienten
 

Verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid Greenport Boskoop

20 september 2013

Provincie Zuid-Holland

BOSKOOP Corridor N207-Zuid - Tot op heden heeft de VWG zich nog niet actief bemoeid met dit project. Wel is, i.v.m. de bedreiging voor het Zaans Rietveld, het IVN te Alphen daarmee bezig. We hebben inmiddels de Quickscan N207 van 20 sept binnengekregen. V.w.b. de doorkruising van de Spookverlaat is er nog geen ontwikkeling (zie pag.21) Mochten er zich ontwikkelingen voordoen die daarop gaan wijzen, zullen wij als VWG, zeker in actie komen.

 
Varianten N207-Zuid
De in het rapport besproken varianten N207-Zuid
 

College van Leiderdorp gaat akkoord met de gebiedsvisie polder Achthoven

2008

Arnoud Nierop, Gemeente Leiderdorp

LEIDERDORP - Bescherming van de open, groene flanken en de vergroting van de toegankelijkheid van het Groene Hart voor de burgers is één van de speerpunten van het bestuursakkoord B5

In opdracht van de stuurgroep Oude Rijnzone en Gemeente Leiderdorp, is uitwerking gegeven aan een visie over de toekomst van de polder Achthoven. Doel hierbij was om (inrichtings)maatregelen te formuleren, die kunnen bijdragen aan het behoud van de unieke groene en open polder en tegelijkertijd te zorgen voor een betere recreatieve ontsluiting en beleving van de polder. Veel burgers, belanghebbenden en andere partijen hebben in de afgelopen maanden aan de gebiedsateliers deelgenomen. Het resultaat van de gebiedsateliers voor de polder Achthoven is samengebracht in een rapport en kaartbeeld.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het rapport, dan kunt u contact opnemen met Arnoud Nierop, telefoonnummer 071-5454836 of via e-mail anierop@Leiderdorp.nl (begin 2008)

De VWG heeft deelgenomen aan de werkgroep en het bestuur staat volledig achter de samengestelde gebiedsvisie.

Raadsvoorstel gebiedsvisie polder Achthoven

 
 

Boterhuispolder - Groen groen of golf groen?

2006

LEIDERDORP - De gemeente plant golfbaan in de Boterhuispolder.

Binnenkort presenteert de gemeente Leiderdorp een herinrichtingsplan voor de Boterhuispolder De polder ongemoeid laten is hierbij volgens de gemeente geen optie. De gemeente streeft met de herinrichting de polder open en groen te houden; de aanleg van een golfbaan in het gebied, dat begrensd wordt door de Nieuwe Weg en N445 ziet het college daarbij als een wenkend perspectief. Op deze manier zou van bebouwing nooit meer sprake kunnen zijn. Een loffelijk streven of een verkeerde voorstelling van zaken? Bezorgde natuurbeschermers trekken aan de bel.

 
 

Ontwikkelingen in 2006

2006

HAZERSWOUDE - Poldersportbedrijf Jeu de Boer mag zijn bezoekers niet in het weidevogelgebied aan de Galgweg toelaten.

Dat heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bepaald. Jeu de Boer had ontheffing gevraagd van de Flora- en Faunawet om boerengolf te mogen spelen (art. 75 lid 5c van de Flora- en fauna-wet, red.). De Vogelwerkgroep Koudekerk / Hazerswoude had hiertegen fel geprotesteerd. Volgens een woordvoerder van het ministerie wordt zo’n ontheffing alleen in heel bijzondere situaties verleend. De volksgezondheid moet in gevaar zijn door vogeloverlast, ofwel de veiligheid of het milieu. Daarvan is bij Jeu de Boer geen sprake, zegt Vreeburg. Vanaf 15 maart is het weidevogelgebied aan de Galgweg dan ook verboden gebied, in ieder geval tot 15 juli. En als er na die datum nog nestelende vogels of jongen zitten, blijft dat verbod langer van kracht.

Woordvoerder Marcel van Beek is niet geschrokken van de beslissing van het ministerie. Het poldersportbedrijf concentreert de boerengolfsport op de landerij en waar mede-eigenaar Van der Werf de schapen weidt. Jeu de Boer gebruikt ongeveer 10 hectare van de 25 van Van der Werf. Van de resterende 15 wordt 5 hectare later gemaaid om de broedende weidevogels te sparen. “Daar komen we dus ook niet. Al met al kunnen we op deze manier prima werken,” aldus Van Beek. Waarom dan vorig najaar toch een ontheffing gevraagd? “Tja, goede vraag. Achteraf beschouwd is dat weinig nuttig geweest. Mede door de publiciteit hebben we voor de zekerheid die ontheffing gevraagd.”

De Vogelwerkgroep ziet de zaak toch wat anders, geeft voorzitter aan. Bezoekers mogen dan wel het vogelbroedgebied mijden, echt rustig is het daardoor niet, verwacht hij. “De vogels zoeken voedsel buiten het feitelijke broedgebied. Het boerengolfen veroorzaakt onrust, en daarmee verstoring in de hele polder. En dan blijft staan dat de Flora- en Faunawet van kracht is.” Het is volgens Brouwers afwachten hoe de ondernemers omgaan met de nabijheid van het weidevogelgebied.

 
 

Ontwikkelingen in 2006

2006

HAZERSWOUDE - GEEN BOERENGOLF? De Dienst Regelingen van het ministerie van LNV heeft een verzoek van Jeu de Boer aan de Galgweg in Hazerswoude-Dorp afgewezen om op de weilanden boerengolf (met grote ballen) te mogen spelen.

Er was een aanvraag ingediend volgens art. 75 lid 5c van de Flora- en Faunawet om ontheffing te krijgen van de artikelen die verstoring (van broedvogels) verbieden. De Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. had hiertegen bezwaar aangetekend omdat broedvogels bij zulke activiteiten altijd verstoord worden, hoe je het ook wendt of keert.

Het ministerie heeft het verzoek dan ook gemotiveerd afgewezen met als conclusie (letterlijk): "Dit houdt in dat het niet is toegestaan boerengolf te spelen in het broedseizoen van tenminste 15 maart tot 15 juli, daar waar vogels broeden en tijdens de vogeltrek. Buiten het broedseizoen en de periode van de vogeltrek is er geen noodzaak voor een ontheffing en kunt u deze activiteiten zonder ontheffing uitvoeren".

 
De horizon van De Wilck begint ook al vervuild te raken (foto 21 november 2005).

Ontwikkelingen in 2005

2005

Bij boerderijcomplex Die Barle verrijst een omstreden grote en hoge kippenschuur.
De twee windmolens in Zoeterwoude krijgen over enige tijd gezelschap van,
zo is het plan, 25 meter hogere broertjes langs de N11 ten noorden van De Wilck.

 
 

Ontwikkelingen in 2004

2004

Gemeente Rijnwoude

Het bestemmingsplan Buitengebied van Rijnwoude is afgerond. De VWG heeft een aantal punten naar voren gebracht waarvan het grootste deel is gehonoreerd.

Iets meer over de plannen met het groen lees u op de »site van Gemeente Rijnwoude. Welk gebied volgens de gemeente »Bentwoud heet, valt staat daar ook te lezen

Op het voorgenomen peilbesluit van de Wilck en Wiericke is i.s.m. de KNVV een bezwaarschrift ingediend.

De structuurvisie »Oude Rijnzone betreft ook de Gnephoek.

 
 

Activiteiten in 2001

 • Presentatie op de "markt" ten behoeve van onze visie op het toekomstbeeld van Rijnwoude.
 • Inspraak bij debat "Toekomstvisie Rijnwoude".
 • Deelname aan het klankbordoverleg van het "Bestemmingsplan Buitengebied".
 • Zitting in de werkgroep "Sociaal Economische Kwaliteit" van de gebiedinrichtingscommissie Wijk & Wouden als vervolg op de ontwikkelde integrale visie op het gebied Land van Wijk & Wouden.
 • Inspraakreactie (24Kb) gestuurd aan de Gemeente Leiderdorp over het Bestemmingsplan voor de Achthovener Polder.
 
 

Activiteiten in 2000

 • Agendalid van het "Breed Overleg Landschapsbeleidsplan Leidse Regio".
 • Schriftelijke inspraak op "het Groenstructuurplan van Leiderdorp".
 • Deelname in de werkgroep "Omgevingskwaliteit van de gebiedinrichtingscommissie Wijk & Wouden".
 • Zitting in een klankbordgroep inzake het opstellen van het "Bestemmingsplan Buitengebied".
 • Deelname in een klankbordgroep inzake "Plaatsing van windmolens in Rijnwoude".
 • Zitting in een werkgroep betreffende het opstellen van een "Baggerplan voor het buitengebied van Rijnwoude".
 
 

Activiteiten in 1999

 • Inspraak op het ministerie van LNV tegen de korte boortunnel voor de HSL in verband met de status van "De Wilck".
 • Inspraak bij de EWR tegen de plaatsing van windmolens volgens het windenergieplan de voornoemde EWR.
 • Deelname in een klankbordgroep inzake de opzet van een milieubeleidsplan voor Rijnwoude.
 • Deelname aan een werkgroep inzake het opstellen van een groenstructuurplan voor Leiderdorp.
 • Inspraakreactie op het ontwerp "Waterbeheersplan 2000-2003 van het Hoogheemraadschap Rijnland".
 
 

Activiteiten in 1991

Een van de eerste concrete activiteiten van de VWG op dit gebied is de inspraak bij de HSL geweest. Het rapport "Hoe lang nog?" bespreekt de invloed van de HSL op de weidevogels en het voorkomen van de kleine zwaan in de gemeente Rijnwoude (destijds nog Rijneveld)

Geen HSL door het vogelgebied Rijnwoude
Geen HSL door het vogelgebied Rijnwoude

Deze commissie is actief sinds 27 april 1999.
Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .