De natuurtuin is uw bezoek waard!

In het Hofstedepark in Koudekerk aan de Rijn is aan de Lagewaard een Natuurtuin ingericht. De Natuurtuin in het Hofstedepark te Koudekerk aan den Rijn (aan de Lutteke Rijn) is een samenwerkingsverband tussen het IVN afd. Alphen a/d Rijn e.o. en de Vogelwerkgroep Koudekerk /Hazerswoude e.o..

Hoe kom ik daar?

Als je parkeert aan de Kerklaan, of bij “De Ridderhof” is de Natuurtuin te vinden. Loop het Ridderhoflaantje uit tot het bruggetje. Sla voor de brug linksaf, totdat je na 200 meter voor een klaphek staat. Hier begint de Natuurtuin. Vanaf de parkeerplaats bij “De Ridderhof” loop je rechts langs het gebouw en kom je na 50 meter bij hetzelfde klaphek. De Natuurtuin is altijd open, maar voor hulp aan de Natuurtuingroep moet je er dus op zaterdag(morgen) zijn.

De natuurtuin is vrij toegankelijk

De natuurtuin is een soort heemtuin waar de plantengroei zich op natuurlijke wijze mag ontwikkelen.
Het doel van deze natuurtuin is het verzamelen van de oorspronkelijke polderplanten. Maar omdat de ondergrond vooral uit klei bestaat, kunnen niet alle planten van het veenweidegebied zich hier ontwikkelen. De tuin is vrij toegankelijk want door kennismaking met de plantenwereld kan het publiek geïnteresseerd raken en mede de tuin willen gaan beschermen.

Geschiedenis van het terrein

Het terrein waar nu de natuurtuin is, was voorheen o.a. weiland, geitenwei en park in aanleg. Vanaf 1982 begon de ontwikkeling als natuurterrein. Door de dijkfunctie was een grondige ophoging met zware klei noodzakelijk. Vanuit natuurperspectief was dit minder gewenst. De nagestreefde verarming van de grond gaat langzaam door de slechte structuur van de grond. In 1990 werd de natuurtuin aan de zuidkant uitgebreid.

Verarmen van de grond…

Door aanplant,zaaien en beheer wordt getracht de rijkdom aan plantensoorten te vergroten. Onderlinge concurrentie zorgt voor een successie (opvolging) van plantensoorten. Ook verarming van de grond wordt toegepast om een grotere soortenrijkdom te verkrijgen. Daarom wordt er volgens een beheersplan één of tweemaal per jaar gemaaid en de plantenresten worden afgevoerd. De soorten rijkdom in de tuin is o.a. afhankelijk van:

  • Grondsoort
  • Waterhuishouding
  • Ligging t.o.v. zon en wind
  • Beheersplan

...leidt tot meer variatie

Getracht wordt diverse vegetatiesoorten te verzamelen. Zo is er een:

  • Akkervegetatie
  • Dijkbegroeiing
  • Bosgedeelte met stinsenplanten
  • Water en oevervegetatie

Vooral in de overgangsgebieden kunnen interessante planten groeien.

Vrijwilligers werken samen

De natuurtuin wordt beheerd door een klein groepje vrijwilligers, zij zijn leden van zowel het IVN Alphen a/d Rijn als de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude. Zij werken volgens het beheersplan en passen dit in onderling overleg aan waar nodig. Door een coördinator worden er contacten onderhouden met de gemeente Rijnwoude. En waar nodig met andere instanties.

Ook iets voor u?

De werkzaamheden in de natuurtuin worden doorgaans verricht op zaterdagochtend in de maanden maart t/m september. Een ieder is welkom, ook is er gelegenheid voor een korte excursie. Er is een inventarisatie lijst van de in de tuin voorkomende plantensoorten.

Informatie Natuurtuin

Vrijwilligers zijn altijd welkom, bij twijfel over doorgaan van een werkochtend bel dan even met

  • Bert van der Zwaan 0172-588450
  • 0172-518267.

De overige werkgroep leden zijn Marijke Pracht, Margriet van de Nagel en Frans Postma. Met dank aan de diverse helpers, speciaal Siem van de Haas die zomers de zeis hanteert.

Jaarverslagen

De jaarverslagen van 2005, 2004, 2003, 2002 en 2001 beschrijven de activiteiten en successen van de werkzaamheden in de Natuurtuin.


De website van de VWG wordt actueel gehouden door . Naar de top van deze pagina.
| Meer info bij