Commissies en werkgroepen in één oogopslag Klik op een naam om
een e-mail te versturen
- Activiteitenkalender - Coördinatie
- Vragen over de blibliotheek kunt u stellen aan:
- Broedvogelinventarisaties
- Meer informatie over Natura 2000-gebied "De Wilck" kunt u opvragen bij .
- Het tellen van de broedgevallen van Huiszwaluwen wordt geco÷rdineerd door .
- Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt geco÷rdineerd door .
- Het Spookverlaat/De Kruiskade wordt geteld door
- De eindredactie van de Braakbal wordt ingevuld door en doet de opmaak.
- De diatheek wordt bemensd door .
- Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen kunt u inwinnen bij .
-Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met of .
- Meer informatie over ledenactiviteiten kunt u inwinnen bij b.g.g. .
- Voor meer informatie over (werken in) de Natuurtuin kunt u contact op nemen met of .
- De voorraad van nestkasten wordt beheerd door .
- Meer informatie over de Oeverzwaluwand in de "Elfenbaan" kunt u inwinnen bij .
- Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .
- De Public Relations voor de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. wordt gedaan door .
- Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen kunt u inwinnen bij .
- Voor meer informatie over tellingen kunt u contact opnemen met .
- Meer informatie over de uilenwerkgroep kunt u inwinnen bij .
- De veldwaarnemingen van vogels worden binnen de VWG op dit moment niet geco÷rdineerd. De positie is vacant. Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris .
- Vragen over het onderhouden van de vogelkijkhut Amalia aan het Spookverlaat kunt u stellen aan .
- De website van de VWG wordt actueel gehouden door .
-Voor meer informatie over weidevogelbescherming verwijzen we u naar .
- Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .
Alle waarnemingen/telling/inventarisaties worden vastgelegd en doorgespeeld aan natuurbeherende instanties. Daardoor kunnen ze van nut zijn bij de beoordeling van planologische en infrastructurele plannen en het veilig stellen van voor vogels van groot belang zijnde gebieden.

Weidevogelbescherming (gestopt in 2016)

Kievit onder nestbeschermer
Kievit onder nestbeschermer

In samenwerking met agrariërs en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Wijk en Wouden spoorden we weidevogelnesten op en beschermden de nesten. De werkgroep is begin 2016 opgeheven.De jaarverslagen zijn nog beschikbaar evenals een toelichting waarom deze groep helaas moest stoppen.

Voor meer informatie over weidevogelbescherming verwijzen we u naar .

Nestkastenbeheer en andere kunstmatige nestelplaatsen

 

In de gemeenten Rijnwoude en Leiderdorp plaatsen, vervangen, verzorgen en controleren we meer dan 250 nestkasten om holenbroeders gelegenheid te geven ongestoord voor nageslacht te zorgen. Aan het Hazerswoudse Spookverlaat staat een Ooievaarpaalnest, dat een aantal jaren met succes door een paartje is benut. Nestvlotjes op daarvoor geëigende plaatsen bieden de sterk bedreigde Zwarte Stern broedgelegenheid. Mede door onze tussenkomst is voor een Oeverzwaluwenbroedwand nabij de N11/Oostvaart in de Ecozone "Elfenbaan" gezorgd.
De voorraad van nestkasten wordt beheerd door .
Het tellen van de broedgevallen in nestkasten wordt geco÷rdineerd door . De gegevens vanaf 2011 zijn beschikbaar op deze site.
Meer informatie over de Oeverzwaluwand in de "Elfenbaan" kunt u inwinnen bij .

Natuurtuinbeheer

Eenmaal per maand (behalve 's winters) werken we samen met het IVN-afdeling Alphen aan den Rijn e.o. in de natuurtuin van Koudekerk, waarin we de oorspronkelijke polderflora willen terugbrengen.
Voor meer informatie over (werken in) de Natuurtuin kunt u contact op nemen met of .

Landschapsbeheer

Kievit onder nestbeschermer
Opruimen van het Amailia eiland voor de Grutto's

Van eind oktober tot half maart wordt op ongeveer 12 zaterdagochtenden knot- en ander onderhoudswerk gedaan. Dit gebeurt zoveel mogelijk natuurvriendelijk op een aantal plekken in de gemeente Rijnwoude, vooral op de Kruiskade (tussen Hazerswoude-Rijdijk en -Dorp) en langs de Lagewaard in Koudekerk. Het is mogelijk met uw club of vereniging gezamenlijk een zaterdag aan de slag te gaan.
Voor meer informatie over landschapsbeheer kunt u contact opnemen met of .

Tellingen en inventarisaties

Binnen het werkgebied worden gebieden op broedvogels geïnventariseerd. Tijdens het winterhalfjaar worden in het Rijnstreekgebied en naaste omgeving systematisch tellingen van wintervogels uitgevoerd. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar kleine zwanen en ganzen. In de broedtijd worden ook koloniebroeders als huiszwaluwen en oeverzwaluwen geïnventariseerd
Voor meer informatie over tellingen kunt u contact opnemen met .

Veldwaarnemingen

Alle waarnemingen in ons gebied kunnen op de site worden vastgelegd of worden doorgespeeld aan de contactpersoon Veldwaarnemingen. In de Braakbal worden de waarnemingen gepubliceerd en enkele bijzonderheden benoemd.
De veldwaarnemingen van vogels worden binnen de VWG op dit moment niet geco÷rdineerd. De positie is vacant. Meer informatie kunt u inwinnen bij de secretaris .

Huiszwaluweninventarisatie

De zwaluwenwerkgroep Rijnstreek telt jaarlijks het aantal huiszwaluwnesten in (vrijwel) de gehele Rijnstreek. De werkgroep streeft er naar de Rijnstreek in zijn geheel te tellen. Alleen de kernen Nieuwkoop, Hoogmade, Zevenhoven en Noorden worden nog niet geteld. De nesten worden vanaf 1991 geteld.
Het tellen van de broedgevallen van Huiszwaluwen wordt geco÷rdineerd door .

de Zwarte Stern

Voor de Zwarte Stern worden elk jaar in de juiste biotoop nestvlotjes geplaatst.

Ledenactiviteiten

Het programma voor leden van de VWG is elk jaar weer iets bijzonders.
Meer informatie over ledenactiviteiten kunt u inwinnen bij b.g.g. .

Wetlandwacht VBN "de Wilck"

Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .

Braakbal

Steevast elk kwartaal valt in onze brievenbus onze orgaan "de Braakbal". 43 Pagina's worden door vaste redacteurs en gelegenheids redacteurs gevuld. In "de Braakbal" staan alle geplande activiteiten van alle werkgroepen vermeld, evenals verslagen van die activiteiten.
Materiaal voor "de Braakbal" kan via e-mail worden opgestuurd naar de hoofdredacteur.
De eindredactie van de Braakbal wordt ingevuld door en doet de opmaak.

Educatiecommissie

Door middel van een aantal publieksexcursies en -avonden geven we belangstellenden de kans wat meer over wilde vogels te weten te komen. Cursussen voor publiek en/of leden, die dieper op allerlei avifaunazaken willen ingaan, worden regelmatig gegeven. Onze vrij toegankelijke vogelobservatiehut "Amalia" aan het Hazerswoudse Spookverlaat biedt iedereen gelegenheid zelf de vogels in hun doen en laten waar te nemen. De commissie heeft ook voor dit seizoen een attractief programma in elkaar gezet.
Meer informatie over publiekseducatie en -activiteiten van dit seizoen kunt u inwinnen bij .

Public Relations - PR

Public Relations zorgt voor de communicatie van de Ledenactiviteiten-commissie en de Educatie-commissie, waaronder berichten op FB, Twitter en Instagram.
De Public Relations voor de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. wordt gedaan door .

Overheid, Ruimtelijke ordening en Openbare werken

In ons gebied spelen vele veranderingen, de HSL, N11, de Wilck enzovoorts. De vereniging brengt onze kennis over de natuurwaarden onder de aandacht bij de beleidsvormde instanties.
Meer informatie over ruimtelijke ordening kunt u inwinnen bij .

Uilenwerkgroep

Medio 2008 is de Uilenwerkgroep opgericht. Er zijn contacten met andere “uilenmensen” en “uilengroepen” in de omgeving. De werkgroep vraagt een ieder die gegevens kan bijdragen (waar uilen gezien, nestkasten hangen etc.) dit ook te doen. Uiteraard zal er zeer zorgvuldig met deze gegevens worden omgegaan.
Meer informatie over de uilenwerkgroep kunt u inwinnen bij .


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Voor inhoudelijke vragen richt u zich tot de genoemde contactpersonen