De waarnemingshistorie van "De Wilck" is een hele tijd. Een goede reden dus om er eens wat nader bij stil te staan. Er is heel wat gezien, zoals uit de onderstaande opsomming blijkt. Inclusief exoten, mengvormen en enkele alleen maar overvliegende soorten staat de teller op ruim 160. De lijst geeft meteen het open karakter van het gebied weer: soorten van park en bos zitten er verhoudingsgewijs weinig tussen. Wel veel watervogels, steltlopers, reigersoorten en roofvogels alsook meerdere zeldzaamheden.

Als bronnen fungeerden eigen waarnemingen, de (bijlagen van de) verslagen van de broedvogelinventarisatierondes 2000 en 2001, overzichten uit de gedane wintervogeltellingen vanaf 1998 en de rubriek Veldwaarnemingen uit "De Braakbal". Het in de nazomer van 2000 aangelegde plasje in het noordoostelijke deelgebied krikt het aantal soorten en individuen behoorlijk op.

Voor aanvullingen houdt de auteur zich vanzelfsprekend van harte aanbevolen.

Waarnemingen de Wilck 1980/2016 (september 2017)

Fuut

Kuifeend

Gestreepte Strandl. (onbev.)

Graspieper

Roodhalsfuut

Brilduiker

Kemphaan

Waterpieper

Geoorde Fuut

Nonnetje

Oeverloper

Gele Kwikstaart

Dodaars

Grote Zaagbek

Bosruiter

Engelse Kwikstaart

Aalscholver

Vale Gier

Witgat

Grote Gele Kwikstaart

Blauwe Reiger

Zwarte Wouw

Poelruiter

Witte Kwikstaart

Purperreiger

Rode Wouw

Tureluur

Rouwkwikstaart

Grote Zilverreiger

Visarend

Zwarte Ruiter

Winterkoning

Kleine Zilverreiger

Zeearend

Groenpootruiter

Roodborst

Koereiger

Blauwe Kiekendief

Rosse Grutto

Blauwborst

(Witte) Ooievaar

Bruine Kiekendief

Grutto

Zwarte Roodstaart

Lepelaar

Wespendief

Regenwulp

Paapje

Heilige Ibis

Buizerd

Wulp

Roodborsttapuit

Kleine Zwaan

Ruigpootbuizerd

Bokje

Tapuit

Knobbelzwaan

Havik

Watersnip

Merel

Zwarte Zwaan

Sperwer

Poelsnip

Beflijster

Toendrarietgans

Torenvalk

Dwergmeeuw

Koperwiek

Kleine Rietgans

Boomvalk

Kokmeeuw

Kramsvogel

Kolgans

Roodpootvalk

Zwartkopmeeuw

Rietzanger

Dwerggans

Smelleken

Stormmeeuw

Kleine Karekiet

Grauwe Gans

Slechtvalk

Zilvermeeuw

Bosrietzanger

Soepgans

Sakervalk (esc.))

Kleine Mantelmeeuw

Spotvogel

Indische Gans

Patrijs

Grote Mantelmeeuw

Braamsluiper

Magelhaengans

Kwartel

Visdief

Grasmus

Keizergans

Fazant

Zwarte Stern

Staartmees

Canadese Gans

Waterhoen

Witvleugelstern

Gaai

Brandgans

Meerkoet

Holenduif

Ekster

Nijlgans

Kraanvogel

Stadsduif

Kauw

Casarca

Scholekster

Houtduif

Zwarte Kraai

Bergeend

Kluut

Zomertortel

Bonte Kraai

Gele Fluit-/Rosse Boomeend

Steltkluut

Halsbandparkiet

Spreeuw

Smient

Bontbekplevier

Koekoek

Huismus

Chileense Smient

Kleine Plevier

Velduil

Ringmus

Slobeend

Morinelplevier

Gierzwaluw

Vink

Krakeend

Goudplevier

IJsvogel

Groenling

Pijlstaart

Zilverplevier

Groene Specht

Putter

Wilde Eend

Kievit

Grote Bonte Specht

Kneu

Soepeend

Kleine Strandloper

Draaihals

Rietgors

Wintertaling

Temminck’s Strandloper

Veldleeuwerik

Sneeuwgors

Zomertaling

Bonte Strandloper

Oeverzwaluw

 

Tafeleend

Krombekstrandloper

Boerenzwaluw

 

Legenda
Vet (ooit) territoriale (broed)vogel
cursief + (onbev.) onbevestigde waarneming
Meer informatie over Natura 2000-gebied "De Wilck" kunt u bij opvragen.
www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .