2014

De onderstaande lijst toont aan dat tientallen vogelsoorten als doortrekker, zomer- of wintergast het weiland, de plas, sloten, hekken enz. weten te vinden en er graag gebruik van maken.

01.Fuut 
02.Dodaars
03.Geoorde Fuut
04.Roodhalsfuut (nieuw in 2014)
05.Aalscholver
06.Blauwe Reiger
07.Purperreiger
08.Grote Zilverreiger
09. Kleine Zilverreiger
10.Koereiger
11.(Witte) Ooievaar
12.Lepelaar
13.Knobbelzwaan                      
14.Kleine Zwaan
15.Kolgans
16.Grauwe Gans                       
17.Canadese Gans                 
18.Brandgans                             
19.Nijlgans                                 
20.Bergeend                                
21.Smient                                      
22.Krakeend                              
23.Slobeend                               
24.Wilde Eend                            
25.Pijlstaart
26.Wintertaling                            
29.Rode Wouw (nieuw in 2014)
30.Zwarte Wouw
31.Bruine Kiekendief
32.Buizerd
33. Ruigpootbuizerd
34.Havik
35.Sperwer
36.Torenvalk
37.Boomvalk
38.Slechtvalk
39.Meerkoet                            
40.Scholekster                      
41.Steltkluut
42.Kleine Plevier
43.Goudplevier
44.Zilverplevier
45.Kievit                                 
46.Wulp
47.Regenwulp
48.Grutto                                  
49.Groenpootruiter
50.Zwarte Ruiter
51.Tureluur                              
52.Witgat
53.Oeverloper
54.Kemphaan
57.Kokmeeuw
58.Stormmeeuw
59.Zilvermeeuw
60.Kleine Mantelmeeuw
61.Visdief
62.Holenduif
63.Houtduif
64.Turkse Tortel
65.Gierzwaluw
66.Veldleeuwerik                        
67.Boerenzwaluw
68.Huiszwaluw
69.Graspieper
70.Gele Kwikstaart                    
71.Grote Gele Kwikstaart
72.Witte Kwikstaart
73.Tapuit
74.Beflijster
75.Rietzanger                              
76.Kleine Karekiet                      
77.Spreeuw
78.Huismus
79.Kauw
80.Zwarte Kraai                          
81.Kneu
82.Putter

Meer informatie over Natura 2000-gebied "De Wilck" kunt u bij opvragen.

www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .