>
Kleine Zwanen in de Wilck
Zonsopgang 8 december 2008 boven De Wilck.
Op de achtergrond molen Nieuw Leven in Hazerswoude-Dorp.

De Wilck is ruim 120 ha groot, is een natuurgebied, heeft wat broedvogels aangaat de status van weidevogelreservaat en is daarnaast sinds 30 maart 2000 Europees Vogelrichtlijngebied voor met name de Kleine zwaan als wintergast. Het ligt in de gemeente Rijnwoude, tussen Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp, tegen de grens met Zoeterwoude. De biotoop bestaat uit weiland, sloten, plas, plasdras, een bosje en wat riet. De openheid van het landschap maakt het gebied kwetsbaar, behalve over een pad langs de noordrand is het daarom niet toegankelijk. Eigenaar is Staatsbosbeheer (sectie Westervoorden, kantoor in Den Haag); namens Vogelbescherming Nederland.

De precieze ligging is af te leiden uit deze satelietfoto van het gebied. De Wilck is met name van belang voor ganzen en zwanen, maar ook voor weidevogels en watervogels. Een lid van de VWG vervult de functie van Wetlandwacht, dit in verband met de Europese status van het gebied. Dit verhoudingsgewijs postzegelgrote gebiedje in Nederland kent nota bene wel drie verschillende statussen:

  • Weidevogelreservaat (beheerd door Staatsbosbeheer)
  • Belangrijk Vogelgebied (inclusief de omringende polders) (onder auspiciën van Vogelbescherming Nederland)
  • Europees Vogelrichtlijngebied (Nederlandse regering via de Europese regelgeving).

De vogelwaarnemingen worden sinds 1982 door de Vogelwerkgroep geregistreerd. Sindsdien zijn er (situatie 2008) 147 vogelsoorten waargenomen, inclusief 8 exoten/mengvormen en 3 soorten overvliegend zonder terreinbinding.

De Wilckplas

Het uitgraven van het plasje in de Wilck in 2000
Aanleg van de plas in de Wilck

Het in de nazomer van 2000 uitgegraven plasje in het oostelijke deel beïnvloedt zowel het aantal waargenomen soorten als individuen positief.

De Wilck in het nieuws

Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .
Meer informatie over Natura 2000-gebied "De Wilck" kunt u bij opvragen.
Over de Wilck zijn in meer detail veel stukken beschikbaar
Kleine zwaan :: 2001 » 2002 » 2007 » 2008 » 2009 » 2010 » 2011 » 2012 » 2013 » 2014 » 2015

Wintertellingen
2001 » 2002 » 2003 » 2004 » 2005 » 2006 » 2007 » 2008 » 2009 » 2010 » 2011 » 2012
De broedvogelinventarisatie vanaf 1992 tot nu
Broedvogelinventarisaties
1992- || 2000 » 2001 » 2002 » 2003 » 2004 » 2005 » 2006 » 2007 » 2008 » 2009 » 2010 » 2011 » 2012 » 2013 » 2014 » 2015 » 2016 » 2017
Waarnemingen vanaf 1982 tot nu
Waarnemingen
1982- || 2012 » 2013 » 2014

Wetlandwacht
2000 » 2003 » 2010

 

081215 Wilck - Smienten
15 december 2008 - De Wilck is een erkend rust- en foerageergebied voor grote groepen smienten.
Op en rond de Hoogeveensche Vaart lagen er duizenden toen er waarschijnlijk een roofvogel overvloog:
de eenden vlogen in paniek op uit het water omdat ze denken dat ze in de lucht veiliger zijn...


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o. Meer informatie over de Wilck kunt u inwinnen bij Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .