Het leeuwendeel van de waarnemingen in 2012 staat (natuurlijk) op naam van. In meerdere functies – wetlandwacht, weidevogelinventariseerder, en vogelatlasteller, maar ook als “gewoon” liefhebber – is hij zowat dagelijks in het gebied present. Ook andere leden van onze VWG leverden hun bijdragen, de lijst is verder nog aangevuld met waarnemingen van “overige waarnemers” die in ons aller kwartaalblad “De Braakbal” vermeld staan. Met een totaal van 108 scoort “ons” Natura 2000- gebied nog een tikkeltje hoger dan het natuurgebied Spookverlaat/Kruiskade (105). In vergelijking met deze buitengebieden wordt er in het ‘ingebouwde stadspark’ De Houtkamp natuurlijk minder diversiteit waargenomen:

Waarnemingen in de Wick 2012

Fuut

Wintertaling

Bonte Strandloper

Boerenzwaluw

Dodaars

Zomertaling

Kemphaan

Graspieper

Aalscholver

Tafeleend

Wulp

Rouwkwikstaart

Grote Zilverreiger

Kuifeend

Regenwulp

Witte Kwikstaart

Blauwe Reiger

Nonnetje

Grutto

Gele Kwikstaart

Purperreiger

Blauwe Kiekendief

IJslandse grutto

Winterkoning

Ooievaar

Bruine Kiekendief

Groenpootruiter

Paapje

Lepelaar

Buizerd

Zwarte Ruiter

Roodborsttapuit

Knobbelzwaan

Sperwer

Tureluur

Tapuit

Kleine Zwaan

Havik

Bosruiter

Merel

Grauwe Gans

Torenvalk

Oeverloper

Koperwiek

Soepgans

Boomvalk

Bokje

Kramsvogel

Kleine Rietgans

Slechtvalk

Watersnip

Rietzanger

(Toendra)Rietgans

Smelleken

Kokmeeuw

Kleine Karekiet

Kolgans

Patrijs

Stormmeeuw

Braamsluiper

Indische Gans

Fazant

Zilvermeeuw

Spreeuw

Grote Canadese Gans

Waterhoen

Kleine Mantelmeeuw

Ringmus

Brandgans

Meerkoet

Grote Mantelmeeuw

Huismus

Nijlgans

Scholekster

Visdief

Gaai

Casarca

Kluut

Holenduif

Ekster

Bergeend

Bontbekplevier

Stadsduif

Kauw

Smient

Kleine Plevier

Houtduif

Zwarte Kraai

Slobeend

Goudplevier

Koekoek

Vink

Krakeend

Zilverplevier

Velduil

Groenling

Pijlstaart

Kievit

Gierzwaluw

Putter

Wilde Eend

Kleine Strandloper

Veldleeuwerik

Kneu

Soepeend

Temmincks Strandloper

Oeverzwaluw

Rietgors

 


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Meer informatie over Natura 2000-gebied "De Wilck" kunt u bij opvragen.