De onderstaande lijst toont aan dat tientallen vogelsoorten als doortrekker, zomer- of wintergast het weiland, de plas, sloten,
hekken enz. weten te vinden en er graag gebruik van maken.

Fuut 1 Pijlstaart Regenwulp Oeverzwaluw
Aalscholver Wintertaling 2 Grutto 90 Boerenzwaluw
Blauwe Reiger Zomertaling 1 Tureluur 28 Huiszwaluw
Purperreiger Kuifeend 21 Zwarte Ruiter Graspieper 1
Grote Zilverreiger Bruine Kiekendief Groenpootruiter Grote Gele Kwikstaart
Lepelaar Blauwe Kiekendief Oeverloper Gele Kwikstaart 4
Knobbelzwaan 5 Buizerd Bosruiter Witte Kwikstaart
Kleine Zwaan Havik Witgat Tapuit
Kolgans Sperwer Kemphaan Paapje
Toendrarietgans Torenvalk Bokje Koperwiek
Kleine Rietgans Smelleken Watersnip Kramsvogel
Grauwe Gans 7 Slechtvalk Kleine Mantelmeeuw Merel
Soepgans ? Fazant Zilvermeeuw Rietzanger 1
Grote Can. Gans 9 Waterhoen Stormmeeuw Kleine Karekiet
Brandgans 4 Meerkoet 47 Kokmeeuw Zwarte Kraai
Nijlgans 2 Scholekster 30 Visdief Spreeuw
Bergeend 4 Kleine Plevier Gierzwaluw Ringmus
Smient Goudplevier Holenduif Huismus
Krakeend 24 Zilverplevier Stadsduif Putter
Slobeend 23 Kievit 91 Houtduif Kneu
Wilde eend 45 Bonte Strandloper Turkse Tortel Rietgors 3
Soepeend ? Wulp Veldleeuwerik 4 totaal: 87 soorten


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Meer informatie over Natura 2000-gebied "De Wilck" kunt u bij opvragen.