Tellingen van 14 september 2002 tot en met 16 maart 2003 zijn uitgevoerd door en. De aanvullende telling van 12 april 2003 is uitgevoerd door , Wilfred Alblasenen was een gecombineerde winter- en broedvogeltelling. Enkele waarnemingen zijn aangedragen door , die ons attendeerde op het smelleken.

Vogel 14/09 13/10 17/11 15/12 19/01 16/02 16/03 12/04
Dodaars 2 1            
Fuut 2     1        
Aalscholver 24 21 12   9   2 2
Grote zilverreiger 1 1 1   1      
Blauwe reiger 7 14 3 1   1 2 2
Purperreiger 1              
Ooievaar   1            
Lepelaar               1
Knobbelzwaan 15 12 12 2 2 2 4 55
Grauwe gans           13   2
Canadese gans             2 4
Nijlgans     13     3 2 4
Soepgans 17 27 27 27   26 15 22
Bergeend             3  
Smient 285 1040 4575 9 5250 3725 6830 162
Krakeend 11   2         2
Wintertaling 59 28 52   6 4 15 82
Wilde eend 151 57 157 2 22 26 30 38
Zomertaling 3             4
Slobeend 26 22 19   8   8 48
Kuifeend 16 13 12   14 8 10 21
Grote zaagbek         8      
Soepeend 12 8 10   4 6 4 5
Bruine kiekendief                
Sperwer             1 2
Buizerd 2 3 3 1 1 4 2  
Torenvalk 2 3 1 1   2 1  
Smelleken               1
Boomvalk 1              
Slechtvalk   2 2 2 2 2    
Patrijs               1
Meerkoet 52 21 385   5   44 165
Scholekster             292 157
Kleine plevier             2 1
Goudplevier 130 173         45  
Kievit 730 255 120 6   4 285 164
Kemphaan               3
Bokje               1
Watersnip 33 7 17       4 10
Grutto             195 249
Wulp 9     10 10 24 14 1
Zwarte ruiter               1
Tureluur             14 96
Kokmeeuw 5 6 5     14 12 16
Stormmeeuw 10 20 4   4 7 18 22
Kleine mantelmeeuw 3 1           2
Zilvermeeuw 2 2 2 3 2 1 4 4
Grote mantelmeeuw             1  
Visdief               1
Holenduif 3 4       4 4  
Houtduif 11 4 4       10 24
Stadsduif             21  
Kramsvogel         1 1    
Ekster             2 2
Kauw   9   8        
Zwarte kraai 9 4 4 2     3 6
Spreeuw 260 140 180 120 1100 90 260 65
Veldleeuwerik   10 8 5   1 4 14
Boerenzwaluw               1
Graspieper 12 11 1 5 2 2 5 42
Gele kwikstaart               3
Witte kwikstaart 12           4 6
Kneu               2
Rietgors             1  

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Voor meer informatie over tellingen kunt u contact opnemen met .| Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .