Tellingen zijn van 18 september 2004 tot en met 13 maart 2005 uitgevoerd. De reguliere wintervogeltellers zijn: en. De telling op 12 april 2005 is in combinatie met de 1e broedvogelinventarisatie uitgevoerd door, en.

Vogel 18/9 18/10 14/11 19/12 16/01 13/02 13/03 12/04
Fuut 3           2 2
Aalscholver 10 16 23 8   4 4 3
Grote zilverreiger 3 2 5 3        
Blauwe reiger 10 8 8 7 3     4
Ooievaar 1              
Knobbelzwaan 12 13 8   8 10   104
Kleine zwaan       9        
Grauwe gans 6 194 211 189 226   59 63
Canadese gans               6
Nijlgans 33             12
Soepgans   55 55   46   27 26
Bergeend               2
Smient 130 5760 5804 5560 5465 3804 4080 86
Krakeend               16
Wintertaling 28   18 28 38 36 18 31
Wilde eend 148 223 59   84   68 78
Pijlstaart               2
Slobeend   96 265 185 48 13 33 59
Kuifeend     26 6 28 20 33 49
Grote zaagbek           1 1  
Soepeend 8   14         7
Bruine kiekendief 1              
Sperwer 1     1       1
Buizerd 4 2 2 2 4 1   1
Torenvalk 3 1     1     2
Slechtvalk         1 1    
Meerkoet 65 410 539 385 489 106 88 128
Scholekster           67 76 159
Goudplevier 12 195   289 83     2
Kievit 147 976 2140 2441 235 306 121 177
Kemphaan               2
Watersnip 11 4 8 6 12 3   11
Grutto             46 129
Regenwulp               1
Wulp     55   6 43   32
Zwarte ruiter               2
Tureluur               62
Oeverloper 1              
Kokmeeuw 4 14 9     69 13 2
Stormmeeuw 2 12 28     22 14 3
Kleine mantelmeeuw   1            
Zilvermeeuw 2   10   1 9 2 4
Visdief               6
Holenduif 2              
Houtduif 8             7
Stadsduif           22   30
Kauw   8       6   2
Zwarte kraai 7 17     2 2   4
Spreeuw 45 2265 3160 428 365 800   642
Veldleeuwerik   8 4     4 4 12
Boerenzwaluw 54              
Huiszwaluw 4              
Graspieper 3 23 4         25
Gele kwikstaart               1
Witte kwikstaart 3             2
Tapuit 2              
Kneu               2
Rietgors               1

Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .
www.vogelsrijnwoude.nl wordt actueel gehouden door .