Broedvogels
in de Wilck
2002
Aantal
Fuut
1
Knobbelzwaan
8
Grote Canadese gans
0
Grauwe gans
0
Soepgans
4
Nijlgans
1
Bergeend
1
Krakeend
7
Wilde Eend
83
Soepeend
3
Zomertaling
4
Slobeend
20
Kuifeend
9
Buizerd
1
Meerkoet
66
Scholekster
29
Kievit
61
Grutto
65
Tureluur
44
Visdief
6
Holenduif
1
Veldleeuwerik
21
Graspieper
11
Gele Kwikstaart
1
Witte Kwikstaart
1
Kneu
1

Veel minder Scholeksters, minder grutto's, wr meer tureluurs en 3 nieuwe soorten. Dat was de score van het broedseizoen 2002 in het SBB-reservaat De Wilck. Voor het derde jaar namen leden van de VWG de broedvogelinventarisatie voor hun rekening. De inventarisatie is uitgevoerd door Wilfred Alblasenmet behulp van de scherpe oren en ogen van, en. Veel geluk hadden deze mannen niet. Het weer zat tegen. En keer moesten de tellers onverricht terzake huiswaarts keren vanwege een niet voorspeld regenfront. En de keer daarop begon het na een uur tellen te regenen om niet meer droog te worden.

Toch viel er ook dit voorjaar weer veel te genieten. Zo was daar de buizerd die tot broeden overging in het bosje. Vanaf het wandelpad was met een telescoop soms zelfs het jong te zien. In hetzelfde bosje ng een nieuwe soort voor De Wilck: een paartje holenduif werd op een kast aangetroffen. Of ze hier gebroed hebben mag worden betwijfeld, maar het territorium telde. Minder blij waren we met de derde nieuwe soort. Een achttal soepganzen liep het hele voorjaar met een crche van 22 juvenielen door het gebied te banjeren. Krijgen we ook hier te maken met overzomerende en broedende ganzen?

Ook werden weer de nodige records gebroken. Van krakeend (7), tureluur (44) en visdief (6) werden niet eerder zo veel territoria vastgesteld. Daar stonden minder grutto's, veel minder scholeksters (bijna halvering van de stand) en minder veldleeuweriken tegenover. Van kemphaan, watersnip en wintertaling konden helaas geen territoria worden vastgesteld. Van de kleine plevier ook niet, hoewel we op grond van waarnemingen buiten de telronden toch vermoeden dat deze bij het plasje hebben gebroed. Waarnemingen van een copulerend paartje en later rondstappende juvenielen zijn toch op zijn minst verdacht te noemen.

Nog meer detail over de Broedvogelinventarisatie van 2002 treft u in het verslag vanen Wilfred Alblas.


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over de Wilck kunt u inwinnen bij Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .