Broedvogels
in de Wilck
2004
Aantal
Fuut
1
Knobbelzwaan
14
Grote Canadese gans
2
Grauwe gans
2
Soepgans
18
Nijlgans
2
Brandgans
1
Bergeend
1
Krakeend
12
Wilde Eend
95
Soepeend
+
Wintertaling
3
Zomertaling
5
Slobeend
25
Kuifeend
18
Waterhoen
2
Patrijs
1
Meerkoet
75
Scholekster
35
Kemphaan
1
Kievit
120
Grutto
81
Tureluur
57
Visdief
2
Veldleeuwerik
15
Graspieper
9
Gele Kwikstaart
3
Witte Kwikstaart
1
Zwarte Kraai
1
Rietgors
2
30 soorten
601
Zomer 2004

zit er weer op: het jaarlijks terugkerende veld- en bureauwerk voor het broedseizoen 2004. Viermaal is er door telkens drie VWG-leden een ronde gemaakt om alle in het weidevogelreservaat De Wilck verblijvende broedvogels in kaart te brengen. Actief in het veld waren Wilfred Alblas, ,,en, de eerste drie hebben zich ook met bureauwerk en/of interpretatie bezig gehouden.

Veldwerk valt niet mee, het is heel iets ander dan een dagje vogelen, meer daar over lees je bij over Broedvogelinventarisaties in het algemeen.

Het afgelopen broedseizoen mag wat De Wilck betreft over het algemeen in de categorie "goed" worden geplaatst. Het aantal van niet minder dan 601 genoteerde territoria is een nieuw record. Voor zeven soorten kon het hoogste aantal ooit worden genoteerd, ook werd een tweetal nieuwe soorten (Brandgans en Rietgors) als territoriumhoudend of broedvogel vastgesteld. Voor weer een andere als bijvoorbeeld Bosrietzanger blijkt vestiging in de nabije toekomst niet irreëel. De zogenaamde klassieke weidevogels vertoonden spectaculaire aantallen Kievit, alweer een nieuw record voor de Tureluur, een gemiddeld aantal van de Scholekster en een Grutto die weer goed meedeed. Daarentegen klaarden de graslandzangers het maar magertjes: 15 territoria Veldleeuwerik, 9 paar Graspiepers….

Enige opwinding omdat er Kemphaan-baltsgedrag werd vertoond, maar broeden in het reservaat is niet vastgesteld

Een wisselend beeld bij de eenden: Krak- en Kuifeend vertoonden recordaantallen, daarentegen bleef de Slobeend stabiel en zakte de Zomertaling naar een toch wel schamele 2 territoria, de Wintertaling had er dit seizoen zelfs eentje meer ! De ganzenpopulatie telde dit jaar vijf soorten en nam in De Wilck in vergelijking met vorig seizoen toe: in totaliteit van 20 naar 25 territoria. Broedende of territoriale roofvogels ontbraken dit jaar helemaal.


Een analyse van de trend territoria vanaf 1992 laat de opmars van de tureluur zien.
Nog meer details over de Broedvogelinventarisatie van 2004 treft u in het verslag (135kB) van Wilfred Alblas,en

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over de Wilck kunt u inwinnen bij Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .