Broedvogels
in de Wilck
2006
Aantal
Fuut
1
Knobbelzwaan
10
Grote Canadese gans
2
Grauwe gans
4
Soepgans
12
Nijlgans
4
Brandgans
2
Bergeend
1
Krakeend
11
Wilde Eend
60
Wintertaling
5
Zomertaling
3
Slobeend
20
Kuifeend
22
Patrijs
1
Meerkoet
80
Scholekster
43
Kluut
1
Kievit
77
Grutto
70
Tureluur
36
Visdief
10
Veldleeuwerik
11
Graspieper
3
Gele Kwikstaart
2
Zwarte Kraai
1
Rietgors
2
27 soorten
494

In het voorjaar van 2006 is door leden van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude e.o. het SBB-reservaat De Wilck voor de zevende achtereenvolgende keer op broedvogels onderzocht. Deze inventarisatie vond plaats in het kader van het Meetnet Weidevogels van de Provincie Zuid-Holland/SOVON

Actief in het veld waren ,en , de eerste twee hebben zich ook met bureauwerk en/of interpretatie bezig gehouden.

Ten opzichte van vorig seizoen is er een aantal zaken gewijzigd in de Wilck.
  • De waterstand heeft duidelijk een verandering ondergaan. Waar voorheen Rijnwater naar behoefte werd toegevoerd, werd er in 2006 constant Rijnwater in de Wilck gepompt doordat het pompgemaal aan de Burmadeweg naar onze bevindingen constant heeft aangestaan. Slikranden langs het plasje zijn dit jaar nauwelijks aanwezig geweest.
  • Een aantal toegangshekken tot diverse percelen en de daarbij behorende dammetjes, zijn in 2006 vervangen c.q. hersteld
  • De begrazing met pony’s rond het plasje was gestopt, dit gaf de visdieven de kans om bij het plasje te gaan broeden.
  • Een aantal soepganzen is na het broedseizoen van 2006 weggevangen uit de Wilck.

Conclusies

Over het algemeen kan gesproken worden van een ongewoon broedseizoen. Het koude voorjaar werd direct gevolgd door een warme en droge maand mei, de maand juni was weer wat kouder maar het broeden was toen al grotendeels afgelopen. Door de hoge waterstand in de Wilck, gecombineerd met hoge temperaturen in mei, groeide het gras snel zodat bij ronde 3 al nauwelijks meer broedvogels op zicht gevonden konden worden. Helaas konden de records van 2004 niet meer gerealiseerd worden. Daar staat tegenover dat over het algemeen de gemiddelden over een aantal jaren behaald werden. Wij denken dat het grote aantal broedende weidevogels in de Wilck als het ware een aanzuigende werking heeft.

De weidevogelwachter (J.K.) constateert een opmerkelijke verbetering van de broedende weidevogels, met name grutto’s, in het gebied ten noorden van de Wilck. De echte weidevogels nemen helaas in de Wilck ook in aantallen af ten opzichte van 2004, maar afgezet tegen de langjaren gemiddeldes zijn zij nog goed vertegenwoordigd. Zie figuur 1 en 2.
figuur 1
Aantalsontwikkeling Kievit en Grutto
in De Wilck sinds 1992

 

figuur 2
Aantalsontwikkeling Scholekster en Tureluur
in De Wilck sinds 1992.

 

Helaas volgen de graspieper en de veldleeuwerik de landelijke trend van achteruitgang, gelukkig zijn zij in de Wilck nog aanwezig (fig 3).

figuur 3
Aantalsontwikkeling Graspieper en Veldleeuwerik
in De Wilck sinds 1992.

 

De ganzen volgen de algemene landelijke trend en verschijnen ook in de Wilck als broedvogels. De eenden geven een stabiel beeld alhoewel iets lager dan in 2004. Gelukkig is de zomertaling nog steeds aanwezig als broedvogel en lijkt de wintertaling als broedvogel in aantal toe te nemen.

De roofvogels worden vertegenwoordigd door de buizerd die net buiten het gebied gebroed heeft.


Een analyse van de trend territoria vanaf 1992 laat de opmars van de tureluur zien.
Nog meer details over de Broedvogelinventarisatie van 2006 treft u in het verslag

©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over de Wilck kunt u inwinnen bij