Broedvogels
in de Wilck
2003
Aantal
Fuut
1
Knobbelzwaan
7
Grote Canadese gans
2
Grauwe gans
1
Soepgans
15
Nijlgans
2
Bergeend
2
Smient
2
Krakeend
4
Wilde Eend
86
Soepeend
8
Zomertaling
5
Slobeend
23
Kuifeend
11
Bruine Kiekendief
1
Buizerd
1
Patrijs
1
Meerkoet
74
Scholekster
37
Kleine plevier
2
Kievit
88
Grutto
83
Tureluur
47
Visdief
4
Veldleeuwerik
19
Graspieper
9
Gele Kwikstaart
2
Witte Kwikstaart
2
Ekster
1
Zwarte Kraai
1
Kneu
2
31 soorten
542

Meer broedparen grutto's, kieviten en tureluurs dan ooit. Veel jongen uitgevlogen. Een recordaantal soorten en het grootste aantal vogelterritoria dat tot dusverre is vastgesteld.

2003 was een topjaar voor de vogels in weidevogelreservaat De Wilck tussen Zoeterwoude en Hazerswoude. Dit blijkt uit de resultaten van de broedvogelinventarisatie, die afgelopen voorjaar is uitgevoerd door de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en omstreken.

Een opmerkelijk geluid in een tijd waar zorgelijke berichten over de teloorgang van de weidevogels schering en inslag zijn. In het door Staatsbosbeheer beheerde weidevogelreservaat de Wilck gaat het namelijk wel goed. Hier werd door de vogelwerkgroep een verbazingwekkend aantal van 83 broedparen van de grutto, 47 paar tureluurs, 88 paar kieviten en 34 paar scholeksters vastgesteld. Ook andere aan vochtige graslanden gebonden soorten deden het goed: 23 paar slobeend en maar liefst 5 paar van de zeer zeldzaam geworden zomertaling. Met 19 paar veldleeuweriken en 9 paar graspiepers waren ook de graslandzangers, die in de Wilck voor heerlijke voorjaarsgeluiden zorgen, ruimschoots aanwezig. In totaal werden 29 soorten broedvogels vastgesteld die samen 539 territoria bezetten. En dat in een gebied van nog geen 130 hectare!

Is er een verklaring voor dit succes? , die de tellingen uitvoerde met zijn vogelvriendenen Wilfred Alblas, denkt van wel. "Het is natuurlijk van groot belang dat het beheer van De Wilck afgestemd wordt op de weidevogels. De Wilck kent hoge waterstanden, vooral in de winter en voorjaar, en dat is belangrijk voor het voedsel voor de weidevogels. Hoe hoger het grondwater staat, hoe hoger de wormen in de grond zitten en hoe beter de vogels ze er met hun gevoelige snavels uit kunnen peuteren. Ook het late maaien is cruciaal. Het is juist het massale vroege maaien dat de weidevogels in het boerenland de das omdoet. Worden de nesten en jonge vogels niet uitgemaaid, dan worden de kuikens door gebrek aan dekking wel gegrepen door een meeuw of een kraai. Of ze komen om door de honger, want de pullen zijn afhankelijk van de insecten die zie zelf in bloemrijke graslanden moeten vinden." In De Wilck krijgen de weidevogelnesten alle tijd om uit te komen en de jongen alle gelegenheid om op te groeien. "Half juni hadden we nog 32 paar alarmeren grutto's in De Wilck! Dat betekent dat er toen nog veel jongen rondliepen", aldus een enthousiaste . Een scherp contrast met de kaalgemaaide omgeving waar zich al eind mei groepen grutto's verzamelden. Zonder jongen als teken van (weer) een mislukt broedseizoen. "Tenslotte is het gunstig dat de boeren, die het grasland in De Wilck gebruiken, na het maaien ruige mest opbrengen. Dit bevorderd de wormenstand geweldig, zodat de weidevogels volgend voorjaar weer een gedekte tafel vinden." Toch valt er ook in De Wilck genoeg te doen om het de vogels nog beter naar de zin te maken. Het valt de Vogelwerkgroep op dat zich hoge dichtheden weidevogels bevinden in de westelijke helft van het reservaat. Het oostelijk deel daarentegen is vrijwel verlaten. De dichtheden waren hier altijd al lager, maar nemen de laatste jaren nog verder af. Waarschijnlijk is dit het gevolg van een falend waterbeheer door het Waterschap Wilck en Wiericke. : "Volgens ons moet het waterschap zorgen voor uitvoering van het peilbesluit, ook in de natuurgebieden. De afgelopen jaren blijkt echter telkens weer dat ze dat niet doen. In het oostelijke deel van de Wilck staat het waterpeil structureel te laag. Wij hebben de indruk dat ze de peilschaal daar helemaal niet in de gaten houden, en het inlaatspindel al helemaal niet bedienen. Het wordt hoog tijd dat Staatsbosbeheer nu eindelijk sluitende afspraken gaat maken met de waterbeheerder. Of het anders maar zelf gaat doen. De Vogelwerkgroep is graag bereid waar nodig te helpen."

Nog meer detail over de Broedvogelinventarisatie van 2003 treft u in het verslag (137kB) van Wilfred Alblas,en .


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
| Meer informatie over de Wilck kunt u inwinnen bij Meer informatie over de wetlandwacht voor "De Wilck" kunt u opvragen bij .