…‘de Wilck’ scoort ook in 2014!

In tegenstelling tot  alle slechte berichten nemen de aantallen kieviten en  grutto’s in De Wilck nog toe.

In het voorjaar van 2014 is door de vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude het SBB-reservaat De Wilck voor de vijftiende achtereenvolgende keer op broedvogels onderzocht. Deze inventarisatie vond plaats in het kader van het Meetnet weidevogels Zuid-Holland. Het Meetnet omvat 111 proefvlakken (plots) ,die verspreid liggen door de hele provincie Zuid-Holland. De Wilck is op een na de grootste plot (116ha). De coördinatie is uitbesteed aan: Van der Goes en Groot ecologisch onderzoek- en adviesbureau. Bij de uitvoering van de inventarisatie is zoveel mogelijk de methodiek van het meetnet gevolgd. Dat houdt in dat het gebied in vier inventarisatieronden vanaf  zeven uur in de ochtend werd onderzocht. Ronde 1 was op 12 april, ronde 2 op 6 mei, ronde 3 op 21 mei en ronde 4 op 18 juni. De inventarisatie is uitgevoerd door . Op ronde 2 en 3 wasook van de partij.
de Wilck - In het hoge gras staat Grote Ratelaar te bloeien! -
de Wick
Torenvalk -
Torenvalk

Ook voor het beheer is het interessant te weten op welke percelen de nesten liggen. Tijdens de vele extra bezoeken heb ik zoveel mogelijk vanaf het beheerpad de meeste nesten in kaart kunnen brengen. De weilanden in De Wilck zijn in het voorjaar nog vrij kaal, zodat vooral kieviten en grutto’s op het nest vanuit de “autoschuilhut” zonder te verstoren goed zijn waar te nemen.

Te vroege beweiding

In De Wilck wordt in het voorjaar 30% van het gebied beweid en 70% wordt gemaaid na 1 juli. Tijdens ronde 2 op 6 mei telden we op 8 percelen al 68 koeien en 61 schapen en op ronde 3, 21 mei op 11 percelen 84 koeien en 102 schapen. Ondanks de lage veebezetting is geconstateerd dat er weidevogelnesten worden vertrapt door vee. Op enkele percelen was meer vee ingeschaard dan in de pachtovereenkomst is toegestaan.

Opmerkingen over enkele soorten
  • Het aantal broedende ganzen neemt in De Wilck licht toe. Er verblijven in het gebied soms meer dan 100 overzomerende grauwe ganzen die niet broeden.
  • Zomer - en wintertalingen blijven constant met 2 tot 3 territoria.
  • De patrijs wordt de laatste jaren niet meer waargenomen.
  • De scholekster blijft ondanks de landelijke afname hier vrij constant.
  • In tegenstelling tot  alle slechte berichten nemen de aantallen kieviten en  grutto’s in De Wilck nog toe.
  • Ook met de tureluur gaat het vrij goed.
  • De veldleeuwerik is ook in De Wilck sterk verminderd, maar blijft de laatste jaren constant op 4 territoria.

Hopelijk geeft voorjaar 2015 ook weer goede resultaten.

 


©VWG Koudekerk / Hazerswoude e.o |
Naar de top van deze pagina
|Meer informatie over Natura 2000-gebied "De Wilck" kunt u bij opvragen.